Senat ZZS

Senat ZZS je organ koji, zajedno sa predsednikom, rukovodi političko-operativnim funkcionisanjem stranke - njeno Predsedništvo. U sastav Senata ulaze predsednik i potpredsednici Stranke, predsednici/ce Izvršnog odbora i Političkog saveta, generalni sekretar/ka i interni revizor/ka, kao i izabrani članovi/ice Senata koji koordinišu političko-operativno funkcionisanje stranke na nivou regiona (kojih ne može biti više od 8). U sastav Senata po funkciji ulaze predsednici/ce gradskih odbora četiri najveća grada u Srbiji - Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.

Suštinski posao Senata jeste donošenje najvažnijih odluka u domenu redovnog, svakodnevnog rukovođenja radom stranke između sednica Kongresa gradova.

 

Članovi/ice Senata ZZS su:

 1. Nebojša Zelenović, predsednik ZZS;
 2. Jovan Rajić, predsednik Političkog saveta;
 3. Zoran Petrov, generalni sekretar;
 4. Kristina Milošević, interna revizorka;
 5. Danica Dobrosavljević, koordinatorka za Gradski odbor Niš;
 6. Jelena Kalajdžić, koordinatorka za Gradski odbor Novi Sad;
 7. Vera Marđokić-Simić, region Zapad, izabrana članica Senata;
 8. Đorđe Miketić, koordinator za Gradski odbor Beograd;
 9. Nikola Nešić, region Centar, izabrani član Senata i koordinator za Gradski odbor Kragujevac;
 10. Predrag Patić, region Vojvodina-Istok, izabrani član Senata;
 11. Aleksandar Prodanović, region Vojvodina-Zapad, izabrani član Senata;
 12. A. Topić, predsednica Izvršnog odbora ZZS;
 13. Stefan Ostojić, Beograd, predsednik Izvršnog odbora OGP AKCIJA.

 

Za više informacija o Senatu i njegovoj poziciji u strukturi stranke, pročitajte:

IZVOD IZ STATUTA ZZS - SENAT

Senat

Član 40.

Senat obavlja funkciju Predsedništva stranke, i čine ga:

 1. Predsednik/ca Stranke;
 2. Zamenik/ca predsednika/ce i potpredsednici/e Stranke;
 3. Izabrani predstavnici/ce regiona Srbije;
 4. Predsednici/ce gradskih odbora Beograda, Kragujevca, Niša i Novog Sada;
 5. Predsednik/ca Izvršnog odbora;
 6. Predsednik/ca Političkog saveta
 7. Generalni/a sekretar/ka;
 8. Interni/a revizor/ka;

Izabrane predstavnike/ce regiona Srbije u Senatu bira i razrešava Kongres gradova prema teritorijalnom principu. Kongres gradova tom prilikom određuje njihov broj, koji ne može biti veći od 8, i teritoriju koju predstavljaju, u skladu sa ovim Statutom i Pravilnikom o izborima.

Mandat izabranih predstavnika regiona u Senatu traje 4 godine.

Senat ima sekretara, koga bira na predlog Predsednika/ce.

Sednicama Senata mogu prisustvovati i druga lica po pozivu, a u skladu sa Poslovnikom o radu Senata.

 

Član 41.

Senat ima sledeće nadležnosti:

 1. utvrđuje i vodi politiku Stranke između dva zasedanja Kongresa gradova;
 2. donosi odluku o godišnjem finansijskom planu najkasnije do 31. decembra tekuće godine za iduću godinu;
 3. usvaja godišnje finansijske izveštaje Stranke, na predlog Generalnog/e sekretara/ke;
 4. bira i razrešava sekretara/ku Senata;
 5. formira savete, radne grupe i komisije;
 6. imenuje članove Resornih odbora, na predlog Rukovodilaca resornih odbora;
 7. postavlja Internacionalnog/u sekretara/ku;
 8. raspolaže nepokretnom imovinom Stranke;
 9. donosi Poslovnik o radu Senata;
 10. obavlja i druge poslove koje mu poveri Kongres gradova i saziva sednice Kongresa gradova.

Senat zaseda najmanje jednom mesečno.

© 2013-2024 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |