Veće organizacija

 

Veće organizacija je najviši, politički organ AKCIJE koji rukovodi radom organizacije. Čine ga ovlašćeni predstavnici organizacija članica.

 

Predsedavajući Veća organizacija je Nebojša Zelenović, predsednik Zajedno za Srbiju

 

Članice i članovi Veća organizacija AKCIJE su:

 1. Nebojša Zelenović;
 2. Sunčica Ivanović;
 3. Dragan Bisenić;
 4. Ilija Batas Bijelić;
 5. Slavko Živanović;
 6. Dalibor Ćalić;
 7. Mihailo Živković;
 8. Goran Jakovljević;
 9. Zoran Milenković;
 10. Marija Simić Lazarević;
 11. Ljubomir Radović;
 12. Ferenc Ševenji;
 13. Kristina Milosavljević;
 14. Kristina Milošević;
 15. Karolina Aleksandrović;
 16. dr Žarko Todorović;
 17. Nikola Nešić;
 18. Srđan Mitrašinović;
 19. Goran Milošević;
 20. Vladimir Radivojević;
 21. Zlatan Krkić;
 22. Milutin Stanković;
 23. Zoran Gačić;
 24. Dragan Pajić;
 25. Đorđe Miketić;
 26. Đorđe Mirković;
 27. Nenad Zdravković;
 28. dr Miroslav Stojanović;

 

 

IZVOD IZ STATUTA OGP AKCIJA - Veće organizacija:

 

Veće organizacija je najviši organ Platforme koji se stara o ostvarivanju ciljeva ZELENOG DOGOVORA ZA SRBIJU, utvrđuje i vodi politiku Platforme.

Veće organizacija vrši funkciju Skupštine udruženja u smislu Zakona o udruženjima Republike Srbije.

Veće organizacija čini po jedan ovlašćeni predstavnik/ca svake organizacije-članice Platforme.

Ovlašćeni predstavnik/ca svake od organizacija-članica bira se ili imenuje shodno internim procedurama organizacije-članice. Organizacija-članica obaveštava Veće organizacija o izboru ili imenovanju svog ovlašćenog predstavnika/ce u Veću organizacija, što Veće organizacija potvrđuje na prvoj narednoj sednici. Ova odluka Veća organizacija smatraće se odlukom o izboru za člana/icu, odnosno Predsedavajućeg/u Veća organizacija.  

Veće organizacija radi u sednicama i može da punopravno odlučuje ako sednici prisustvuje najmanje polovina od ukupnog broja članova/ica Veća.

Veće organizacija odlučuje većinom glasova prisutnih članova/ica, ako ovim Statutom nije drugačije određeno. 

Sednicu Veća organizacija saziva i njenim radom rukovodi Predsedavajući/a Veća organizacija. Sednicu Veća organizacija može sazvati i najmanje jedna trećina članova/ica Veća organizacija.

Veće organizacija se sastaje najmanje jednom u mesec dana.

Nadležnosti Veća organizacija:

 1. Usvaja ZELENI DOGOVOR ZA SRBIJU i donosi njegove izmene i dopune, tročetvrtinskom većinom glasova članova/ica Veća;
 2. Donosi Statut Platforme i njegove izmene i dopune, tročetvrtinskom većinom glasova članova/ica Veća;
 3. Utvrđuje politiku, plan rada i donosi druge programske i opšte akte akte Platforme;
 4. Utvrđuje strategiju delovanja Platforme;
 5. Odlučuje o saradnji sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
 6. Razmatra i usvaja Izveštaj o radu Platforme koga podnosi Predsedavajući/a Veća organizacija, ne ređe od jednom u 6 (šest) meseci;
 7. Razmatra i usvaja Izveštaj o radu Izvršnog odbora, ne ređe od jednom u 6 (šest) meseci;
 8. Bira i razrešava sastav Izvršnog odbora i može odrediti resorna zaduženja pojedinačnih članova/ica Izvršnog odbora;
 9. Potvrđuje mandate ovlašćenih predstavnika/ca organizacija-članica u Veću organizacija;
 10. Može da formira i rasformira druge organe i oblike organizovanja u okviru Platforme, stalne i privremene, i poveri im vršenje određenih poslova;
 11. Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 12. Donosi odluku o naplati članarine;
 13. Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Platforme, tročetvrtinskom većinom glasova članova/ica Veća i uz saglasnost organizacije-osnivača;
 14. Donosi Poslovnik o svom radu kojim bliže uređuje svoju organizaciju i način rada;
 15. Odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, Zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja;

Razmatra sva ostala pitanja od značaja za delovanje Platforme.

© 2013-2024 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |