Predsednik

 

Predsednik stranke predstavlja i zastupa Zajedno za Srbiju u javnosti, u pravnom prometu, kao i u odnosima sa drugim organizacijama. Zajedno za Senatom i Kongresom gradova, predsednik rukovodi radom Stranke između dve Konvencije.

Najvažniji posao predsednika stranke jeste predstavljanje i zastupanje stranke, njenog političkog programa, ciljeva i aktivnosti u aktivnoj komunikaciji sa građanima i građankama Srbije.

 

Predsednik ZZS je Nebojša Zelenović.

 

KONTAKT:

- telefon Kabineta predsednika ZZS: +381-60-500-2790

- E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

 

Za više informacija o funkciji predsednika stranke, pročitajte:

 

IZVOD IZ STATUTA ZAJEDNO ZA SRBIJU - PREDSEDNIK STRANKE:

Predsednik/ca

Član 36.

Predsednik/ca Stranke predstavlja i zastupa Stranku i rukovodi Strankom.

Mandat predsednika/ce traje četiri godine.

Predsedniku/ci prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran:

 1. podnošenjem ostavke Kongresu gradova ili Konvenciji Stranke;
 2. razrešenjem;
 3. izborom novog/e predsednika/ce;
 4. prestankom članstva u Stranci.

Predsednika/cu stranke bira Konvencija Stranke na predlog najmanje 1/3 delegata Konvencije.

Izbor i prestanak mandata predsednika/ce Stranke bliže se uređuje Poslovnikom Konvencije i Pravilnikom o izborima.

Odluku o neposrednim izborima za Predsednika/cu Stranke donosi Kongres gradova.

 

Član 37.

Predsednik/ca Stranke:

 1. predstavlja i zastupa Stranku u skladu sa Zakonom, Statutom i Programom Stranke u zemlji i inostranstvu;
 2. stara se o izvršavanju odluka Konvencije i Kongresa gradova, sprovodi politiku Stranke u okviru Programa, utvrđuje i iznosi političke stavove Stranke;
 3. saziva i po pravilu predsedava sednicama Kongresa gradova i Senata;
 4. saziva Konvenciju Stranke;
 5. delegira, iz svoje nadležnosti, određena zaduženja zameniku/ci predsednika/ce i potpredsednicima/ama,
 6. delegira iz svoje nadležnosti, određena zaduženja drugim organima u Stranci;
 7. imenuje zamenika/cu predsednika/ce iz reda potpredsednika/ca;
 8. imenuje i razrešava portparola/ku;
 9. imenuje Rukovodioce Resornih odbora;
 10. predlaže kandidate/kinje za predsednika Političkog saveta, potpredsednike/ce, mandatara za sastav Izvršnog odbora, Generalnog/nu sekretara/ku, sekretara/ku Senata;
 11. ukoliko nije moguće sprovesti predizbore, predlaže Kongresu gradova kandidate/kinje za republičke poslanike/ce;
 12. podnosi izveštaj o radu Konvenciji i Kongresu gradova;
 13. daje punomoćje za zastupanje Stranke pred sudom ili drugim organom;
 14. u izuzetnim slučajevima, može doneti Odluku iz nadležnosti Kongresa gradova koju će Kongres gradova Zajedno za Srbiju na prvoj sledećoj sednici verifikovati;
 15. imenuje svoje savetnike/ce za određene oblasti;
 16. predlaže Kongresu gradova Izborni program;
 17. obavlja i druge poslove koje mu/joj poveri Kongres gradova;
 18. može sazvati sednicu svakog organa i tela u Stranci.

 

© 2013-2024 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |