Kongres gradova

 

Kongres gradova je najviši organ stranke Zajedno za Srbiju između dve Konvencije - njen glavni odbor. Kongres gradova donosi najvažnije strateške i političke odluke, zajedno za predsednikom/com upravlja radom Stranke, usvaja opšte pravne akte Stranke i vrši izbor centralnih organa Stranke koje ne bira Konvencija. Zaseda ne ređe od jednom u tri meseca. 

Kongres gradova čine predsednici i predsednice svih lokalnih organizacija Zajedno za Srbiju - opštinskih, gradskih i regionalnih odbora - članovi i članice određenih drugih centralnih stranačkih organa - Senata, Izvršnog odbora - kao i članovi i članice ZZS koji/e su nosioci najviših funkcija u organima republičke, pokrajinske i lokalnih vlasti.

 

Za više informacija o Kongresu gradova ZZS, pročitajte:

 

IZVOD IZ STATUTA ZZS - KONGRES GRADOVA:

Kongres gradova

Član 31.

Kongres gradova je najviši organ odlučivanja u Stranci između dva zasedanja Konvencije i obavlja poslove Glavnog odbora.

Kongres gradova se sastaje najmanje jednom u tri meseca.

Sednicu Kongresa gradova saziva Predsednik/ca Stranke, Senat ili 1/3 članova Kongresa gradova.

 

Član 32.

Nadležnosti Kongresa gradova:

 1. utvrđuje politiku Stranke;
 2. sprovodi odluke Konvencije;
 3. utvrđuje predlog Programa i Statuta Stranke, kao i predlog njihove izmene i dopune;
 4. donosi odluku o udruživanju Stranke u šire političke saveze u zemlji i inostranstvu;
 5. na predlog Predsednika/ce, donosi izborni Program Stranke i odlučuje o učešću Stranke na izborima na svim nivoima;
 6. bira, odnosno imenuje i razrešava: potpredsednike/ce stranke, predstavnike/ce regiona Srbije koji ulaze u sastav Senata i predsednika/cu i članove/ice Izvršnog odbora stranke;
 7. odlučuje o predizbornim i postizbornim koalicijama na svim nivoima;
 8. imenuje Izborni štab Stranke i analizira i ocenjuje rezultate izbora;
 9. odlučuje o učešću Stranke u Vladi Republike Srbije;
 10. ukoliko nije moguće sprovesti predizbore odlučuje o predlogu predsednika stranke za kandidate/kinje za republičke poslanike/ce;
 11. razmatra i usvaja izveštaj Predsednika/ce Stranke;
 12. pokreće postupak glasanja o poverenju Predsedniku/ci na obrazložen predlog najmanje 1/3 članova Kongresa gradova;
 13. odlučuje o oblicima organizovanja u Stranci u skladu sa Statutom Stranke;
 14. na predlog Izvršnog odbora donosi odluku o visini godišnje članarine;
 15. usvaja izveštaj Internog revizora/ke o kontroli finansijskog poslovanja;
 16. usvaja izveštaj Izvršnog odbora;
 17. obrazuje stalne i povremene komisije sa određenim zadacima;
 18. saziva izbornu Konvenciju;
 19. donosi Poslovnik Kongresa gradova i druge opšte akte Stranke iz svoje nadležnosti;
 20. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Stranke.
 21. donosi odluku o neposrednim izborima za izbor organa Stranke u skladu sa Statutom;

Kongres gradova može pojedine poslove iz svoje nadležnosti da delegira drugim organima Stranke.

 

Član 33.

Kongres gradova čine:

 1. članovi/ce Senata;
 2. predsednici/e opštinskih, gradskih i regionalnih odbora;
 3. republički/e i pokrajinski/e poslanici/e;
 4. članovi/ce Vlade Republike Srbije;
 5. predsednik/ca, potredsednici/e i članovi/ce vlada autonomnih pokrajina;
 6. gradonačelnici i predsednici opština;
 7. predsednik/ca i članovi/ice Izvršnog odbora i Statutarne komisije;
 8. predsednik/ca Saveta omladine;
 9. Interni revizor;
 10. dopunski članovi koje bira Konvencija, a kojih ne može biti više od 30.

Kongres gradova može da izabere novog dopunskog člana/icu Kongresa gradova, na obrazloženi predlog Senata, ukoliko se za to izjasni dvotrećinska većina prisutnih. Broj ovako izabranih članova Kongresa gradova, ne može preći 10% od ukupnog broja članova Kongresa gradova, u skladu sa stavom 1. ovog člana.  

© 2013-2024 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |