Statutarna komisija

IZVOD IZ STATUTA ZZS - STATUTARNA KOMISIJA

Statutarna komisija

Član 50.

Statutarna komisija ima 3 člana/ice, koji između sebe biraju predsednika/cu.

 

Član 51.

Statutarna komisija:

 1. tumači Statut i druga opšta akta Stranke;
 2. daje mišljenje na nacrt Statuta kao i njihove izmene i dopune;
 3. daje mišljenje na predloge opštih akata Stranke kao i na predloge njihovih izmena i dopuna;
 4. odlučuje o usklađenosti opštih akata Stranke sa Statutom;
 5. rešava sukob nadležnosti organa u Stranci, kada Statutom nije drugačije određeno;
 6. odlučuje u drugom stepenu disciplinskog postupka;
 7. odlučuje po žalbi člana u slučajevima prestanka članstva;
 8. odlučuje o povredama izbornog prava i postupka u skladu sa Pravilnikom o izborima;
 9. podnosi izveštaj o radu Konvenciji;
 10. donosi Poslovnik o svom radu.

 

Član 52.

Tumačenje Statuta i drugih opštih akata Stranke može tražiti svaki organ Stranke.

Odluke i tumačenje Statutarne komisije je konačno i obavezujuće za sve organe, tela i članove/ice Stranke.

 

Član 53.

Mandat članova/ica Statutarne komisije traje 4 godina.

Izbor i prestanak mandata članova Statutarne komisije bliže se uređuje Poslovnikom Konvencije i Pravilnikom o izborima u Zajedno za Srbiju.

Član/ica Statutarne komisije mora biti diplomirani pravnik.

 

Član 54.

Članu/ici Statutarne komisije mandat prestaje pre vremena na koje je izabran:

 1. podnošenjem ostavke Kongresu gradova ili Konvenciji;
 2. prestankom članstva u Stranci.

 

Član 55.

Statutarna komisija donosi odluke većinom glasova prisutnih članova/ica na sednici kojoj prisustvuje većina članova/ica Statutarne komisije.

Način izbora predsednika/ce Statutarne komisije, kao i sva druga pitanja od značaja za rad Statutarne komisije uređuju se Poslovnikom o radu Statutarne komisije.

© 2013-2024 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |