Активности посланика
Facebook
Twitter

Благоје Брадић - образлагање амандмана на Закон о стечају, 31. јул 2014.

Излагања Благоја Брадића у Народној скупштини Републике Србије, 31. јул 2014. године – образлагање амандмана поднетих на предлог Закона о изменама и допунама Закона о стечају:

"Господине министре, предложили смо у члану 1. став 1. после речи: „или“ да се додају речи: „на огласној табли регистра и најмање једном високотиражном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, као и“ и онда иде наставак текста. У ставу 2. истог члана речи: „на јавном порталу надлежног привредног суда или на други начин којим се омогућава да јавност буде упозната о току стечајног поступка“, мењају се речима: „на огласној или електронској табли привредног суда“.

Зашто смо то урадили, сада ћу вам дати образложење. Агенција за борбу против корупције је у мишљењу о процени ризика корупције у Нацрту закона о изменама и допунама Закона о стечају изнела став да у случају када суд одговарајућем регистру достави ради објављивања решење и друге акте суда, а регистар нема своју интернет страницу, начин објављивања мора да буде прецизније одређен, а не на други одговарајући начин, како пише у предложеном тексту закона. Ово из разлога што се решења и акти суда достављају ради објављивања како би јавност била упозната са овим актима.

Полазећи од препоруке Агенције и од чињенице да је потребно да се јавност упозна са овим актима и амандманом је предложена да се поменути акти објаве на огласној табли регистра или на најмање једном високотиражном дневном листу, али и да се остави могућност да се акти објаве и на још неки други начин, јер сматрамо да се на овај начин гарантује да ће јавност бити упозната са садржином акта.

Одредница – високотиражни дневни лист који се дистрибуира на територији Републике Србије се користи и у члану 53. Предлога, те је усвојена и у овом амандману ради језичке усаглашености.

У 2. ставу амандмана је предложено терминолошко усаглашавање начина објављивања са терминологијом из става 1. члана 1. Предлога. Захваљујем се."

 

(друго излагање, образлагање амандмана на члан  4. који је претходно прихваћен од стране предлагача)

"Претпостављам да сте хтели да кажете да нема потребе за коментаром, а ја бих ради грађана Србије да знају шта је наш предлог био, што је влада препознала као добро и прихватили. Захваљујем се што је Влада овако отворена за сугестије и гледа да стручно усаврши свој закон.

Значи, ми смо предложили у члану 21. став 1. тачка 1) да после речи: „које правоснажно осуђено за“ додају се речи: „кривично дело против привреде, против правног саобраћаја, против службене дужности, као и за“ и наставља се текст. Сматрамо да је неопходно прецизирати која су то кривична дела у случају чијег извршења и правоснажне осуде одређено лице не може бити именовано за стечајног управника. Ово је посебно нагласила и Агенција за борбу против корупције у свом мишљењу.

Полазећи од доброг правног оквира постављеног нпр. у Закону о јавном бележништву, предлажемо да се прецизирају кривична дела на начин изнет у амандману и захваљујем Влади на разумевању и схватању наше жеље да се поправи овај члан закона. Захваљујем."

 

(треће излагање)

"Захваљујем госпођо председавајућа.

Ценећи ваше време нећу читати цео предлог члана који је дала Влада, него само текст наше измене, нашег предлога. Значи, у члану 7. у ставу 5. новопредложени став 7. мења се и гласи – тежим повредама дужности стечајног управника сматра се поступање против члана 27. став 1. тачка 1) до 19), а лакшим повредама сматра се неиспуњавање дужности стечајног управника утврђених овим законом изузев дужности утврђених у члану 27. став 1. тачка од 1) до 19).

Предложеним амандманом се законски прецизирају лакше и теже повреде дужности стечајног управника, будући да је ова материја иначе законска материја и да је не треба регулисати нижим правним актима. Агенција за борбу против корупције је дала препоруку да се решење из предлога према коме министар ближе уређује шта су теже, а шта лакше повреде дужности измени тако да ова материја буде законом регулисана. Предложеним амандманом се испуњава препорука Агенције, уједно обезбеђује већи степен правне сигурности. Ја се надам да ће господин министар размислити о прихватању нашег амандмана."

Почетна

Вести

О нама

Организација

Мултимедија

Контакт