Активности посланика
Facebook
Twitter

Благоје Брадић - образлагање амандмана на Закон о отклањању последица полава, 18. јул 2014. године

Излагања Благоја Брадића у Народној скупштини Републике Србије, 18. јул 2014 године – предлог Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији, расправа у појединостима:

„Предлагач закона је у члану 1. написао да се овим законом уређује отклањање последица поплава, односно активирање клизишта на подручју погођеном поплавама у Републици Србији које су наступиле у мају 2014. године. Подручје погођено поплавама, у смислу овог закона, обухвата поплављена клизишта, угрожене делове територије Републике Србије, па иде набрајање места.

Предлажемо нови амандман, који гласи – овим законом уређује се начин и поступак доношења програма мера и активности ради санирања последица поплава, односно активирања клизишта на подручју погођеним поплавама у Републици Србији, које су наступиле у мају 2014. године. Одређују се надлежна тела и рокови за поступање, као и друга питања која су од значаја за примену закона, а са циљем заштите живота и здравља, заштите имовине и власништва, заштите животне средине и природних добара, културних добара и културне инфраструктуре, као и других права и слобода, те стварање услова за успостављање нормалног живота и обављање привредних, образовних и културних делатности.

Подручје погођено поплавама, у смислу овог закона, обухвата поплављене и клизиштима угрожене делове територије Републике Србије, и то град Београд, па се онда набрајају општине и градови у Србији који су обухваћени овом елементарном непогодом.

У образложењу бих још рекао да предложеним амандманом се прецизније уређује предмет закона и период важења овог закона, а што је у складу са правилима правног нормирање. Поред тога, проширује се и подручје погођено поплавама у погледу којих се примењује овај закон, укључивањем Општине Ћићевац, а чули смо сада и осталих општина које су накнадно убачене у списак погођених општина, будући да је на подручју ове општине као последица поплава настала директна штета у износу од 1,5 милиона евра.

Надам се да ће госпођа министар, пошто сте ви рекли да је овај закон са роком трајања од годину дана, јел тако, а пошто ми то имамо у амандману, ми подробније објаснити због чега сада овај амандман не одговара ако је све оно што сте ви до сада рекли, колико сам ја пажљивим слушањем и читањем овога успео да схватим, обухваћено. Захваљујем.“

 

(друго излагање)

„Влада је предложила члан 3. Он се бави садржином државног програма обнове. Он гласи – државни програм обнове садржи нарочито: 1) област у којој се спроводе мере и територији на којој се спроводе мере, 2) анализу затеченог стања и настале штете и сагледавање могућих даљих штетних последица поплава, односно дејства клизишта, 3) мере које треба предузети ради обнове, односно санације последица поплава, односно дејства клизишта, 4) начин и обим спровођења мера, као критеријуме за спровођење мера, 5) редослед спровођења мера, 6) рокове за спровођење мера, 7) органе државне управе надлежне за координацију, односно носиоце спровођења појединих мера и активности, 8) процену потребних финансијских средстава и изворе финансирања, 9) коришћење републичких робних резерви и 10) друге потребне елементе.

Државним програмом обнове може се предвидети да ће се привремено на подручју погођеном поплавом из средстава утврђених у члану 5, а то је редослед спровођења мера, став 1. тачка 1), тачка 4), тачка 8) и тачка 10) овог закона финансирати и поједина права и услуге које се у складу са општим прописима финансирају из буџета јединица локалне самоуправе. Државни програми обнове израђују се на основу извештаја и налаза органа државне управе, стручних мишљења, других органа и служби јавних предузећа и других субјеката, као и извештаја и предлога надлежних органа јединица локалне самоуправе.

Ми смо предложили, а госпођа министар и Влада је прихватила, да задњи став гласи – државним програмом обнове може се предвидети да ће се привремено на подручју погођеном поплавама из средстава утврђеним у члану 5. став 1. тачка 1), тачка 4), тачка 8) и тачка 10) овог закона финансирати и поједина права и услуге, па се додају речи: „чије вршење, односно пружање је од значаја за спровођење програма обнове које доносе јединице локалне самоуправе“.

Сматрали смо да се предложеним амандманом прецизирају која права и услуге могу бити финансирана из средства за отклањање последица поплаве, чиме се спречава злоупотреба и онемогућава потенцијално коруптивно понашање, а уједно се обезбеђује ефикасније праћење коришћења средстава. Изузетно нам је драго што смо имали исти став и исто мишљење као Влада Републике Србије. Захваљујем.“

 

(треће излагање)

"Господине председавајући, госпођо министарка, поштоване колегинице и колеге, наш амандман, у односу на члан 4, се односи на то да у члану 4. није наведено, у складу са чланом 35. јединствених методолошких правила за израду прописа, да ће се означавање Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја, у даљем тексту користити термин Канцеларија, а то је учињено у наредним члановима овог предложеног закона.

С тога смо предложили да се у члану 4. став 1. после речи: „Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја“ додају речи: „(у даљем тексту: Канцеларија)“ и „Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја“ замењује се речју „Канцеларија“ у одговарајућем падежу.

Суштина је била да се прати методолошки текст и ознаке које користимо, тј. именице у овом предлогу закона."

 

(четврто излагање)

"Захваљујем господине председавајући.

Госпођо министарко, наш амандман се односи на члан 6. који говори о начину коришћења средстава и члан каже: „средства из члана 5. овог закона користе се по обиму, динамици и за намене утврђење програмима обнове“, то је у првом ставу. У другом: „помоћ се крајњим корисницима додељује у новцу, роби, радовима, добрима и услугама“ и у трећем ставу „критеријуме за доделу помоћи, као и врсту и висину помоћи утврђује Влада државним програмом обнове“, а ми предлажемо да се дода – руководећи се врстом и обимом штете настале као последица поплава, односно активирања клизишта.

Амандманом се утврђује принцип којим Влада треба да се руководи приликом одређивања критеријума за доделу помоћи, односно приликом одређивања врсте и висине помоћи, а ради рационалне и правичне расподеле расположивих ресурса.

Мислим да би прихватање овог амандмана, нашег амандмана поправило овај члан закона. Захваљујем."

 

"(пето излагање)

Захваљујем, господине председавајући.

Госпођо министарко, члан 10. се бави извештавањем Канцеларије о финансијској и нефинансијској помоћи коју су примили други корисници јавних средстава.

Наш предлог је, да не читам цео члан, он се односи на став 4. који предлажемо да се мења и да гласи: „Помоћ за отклањање последица на подручјима погођеним поплавама примљена у виду новчаних донација, прилога или поклона, евидентира се и изражава у новцу према тржишној вредности“. Предлажемо да се дода нови став 5. који гласи: „Тржишна вредност помоћи из става 4. овог члана изражава се новчано у уговору или одлуци, а уколико уговором или одлуком није изражена тржишна вредност, њу процењује канцеларија“.

Решење дато у Предлогу закона није по нама довољно јасно и прецизно, будући да се не може са сигурношћу утврдити шта је то упоредни преглед цена на тржишту, нити који се критеријуми том приликом користе. Предложеним амандманом се прецизније одређује начин одређивања тржишне вредности неновчане помоћи, при чему се, полазећи од законских овлашћења и делокруга рада канцеларије, њој даје у надлежности процењивање тржишне вредности кад оне нису изражене у уговорима или одлукама. Мислимо да ће прихватање овог амандмана олакшати рад канцеларије и свим оним људима који ће се бавити евидентирањем ове врсте помоћи. Захваљујем."

 

(шесто излагање)

"Захваљујем, господине председавајући.

Госпођо министарка, члан 12. се бави поступком јавних набавки и мислим да је то један од најбитнијих делова у овом закону.

Прочитаћу члан 12.

„На набавке добара услуга и радова који су неопходни за отклањање последица на подручју погођеном поплавама примењује се отворени поступак прописан одредбама члана 32. Закона о јавним набавкама.

Набавке из става 1. овог члана утврђују се државним програмом обнове. Набавке из става 1. овог члана спроводи канцеларија, а могу их спроводити и други корисници јавних средстава одређеним државним програмом обнове, уз право да представник канцеларије учествује као члан Комисије за спровођење јавне набавке.

У поступке јавне набавке из става 1. овог члана не примењују се одредбе Закона о јавним набавкама које се односе на план набавки, претходно обавештење, и то је разумљиво и то је добар предлог решења, затим, начин доказивања обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, рокови за подношење понуда и рокови за одлучивање Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.“

Овај члан је добро срочен и мислим да може да олакша рад канцеларије, али смо мишљења да овај део: „начин доказивања обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке“ треба да се избрише из члана, из простог разлога што овом реченицом дезавуишемо сам процес јавне набавке и непотребно отварамо сумњу о могућим неправилностима у поступку јавне набавке.

Један од основних услова код конкурса и пријављивања за неку јавну набавку је испуњење услова. Не видим зашто се ставља и зашто се одбацује наш члан јавних набавки који предвиђа да се ово избаци из овог члана, када сви они који ће учествовати у обнови, у изградњи било ког сегмента уништеног овим поплавама и клизиштима су референтне куће, јер друге не могу да обављају такве велике послове и имају сву документацију потребну за јавне набавке.

Овим отварамо сумњу и правимо терет канцеларији која треба да ради ефикасно и бацамо сумњу пре почетка послова да ће неко нешто да ради наопако, мада ја чисто сумњам да ико има такву идеју и у подсвести, али мислим да би требали да избацимо ову реченицу, јер они који конкуришу и који иду на јавне набавке те величине, они имају и оперативу и комплетну документацију и комплетно људство и нема потребе ово да стављамо у члан. Захваљујем се."

 

(седмо излагање)

"Захваљујем, господине председавајући.

Госпођо министарка, ми предлажемо нашим амандманом да се члан 13. брише. Ја бих покушао још једанпут да објасним шта је интенција нашег предлога да се члан 13. брише и зашто смо у претходном члану тражили да они понуђачи који ће извршавати радове, радити, обнављати, зидати, шта год да раде, што је тема обнове и посао обнове, што ће се плаћати из новца донација, морају имати комплетну документацију.

Комплетна документација може да се скупи у задатом року. Ја сам у томе учествовао. Ви кажете да не може, а ја кажем да може. У реду је, не желим око тога да полемишем, али оно што је битно и што вас молим јесте да са вашим сарадницима проверите код Управе за јавне набавке у ком проценту су обарани тендери због непотпуне документације. То је већи постотак обарања тендера него на било који други део поступка тендера, непотпуна документација.

Вама овде сугеришу из служби да прихватите као министар и да ставите потпис на нешто што се неко обавеже да хоће да уради да не би људи у канцеларији имали проблема.

Услове за конкурс на тендеру не изискује велико време за прикупљање. АПР имају сви, пријаву за социјално осигурање мора да има иначе не би могао да добије маркице. Значи, дозволе, лиценце, то су фирме које стално учествују на тендерима и они то имају спремно. Лакше ће бити људима у канцеларији, лакше ће бити људима који спроводе тендере. Не отежавајте и не отварајте мала врата да имају главобољу и да размишљају да ли су исправно поступили или не.

Немојте да ми овде у Скупштини бринемо да ли ће понуђачи извођача радова моћи да скупе папире. Ако није способан да скупи папире, како ће да уради посао од 10 милиона евра? Моја сугестија је то, а на вама је да одлучите. Уосталом, ви одговарате за овај закон па изволите."

 

(осмо излагање)

"Члан 27. се налази у делу закона који обрађује критеријуме за спровођење обнове породичних, стамбених објеката и он гласи – обнова породичног стамбеног објекта који је срушен услед дејства поплаве или активирањем клизишта, односно објекта за који је надлежни орган донео решење о забрани коришћења објекта, спроводи се изградња новог објекта у складу са државним програмом обнове. Обнова стамбеног објекта који је срушен услед дејства поплаве или активирањем клизишта, на локацији која није погодна за грађење, неадекватних хидролошки, геолошки или урбанистички услови, врши се изградња новог објекта на локацији погодној за изградњу исплатом новчане помоћи или куповином друге непокретности до вредности новог објекта који би физичком лицу био опредељен у складу са критеријумима из државног програма помоћи.

Ми предлажемо да се додају два нова става који гласе – власник објекта из става 1. и 2. који је осигуран, а који се обнавља на основу овог закона дужан је да право на премију осигурања за оштећење или уништење тог објекта пренесе у корист буџета Републике Србије до доношења одлука о обнови објекта. Ако власник објекта не поступи на начин утврђен у ставу 3. овог члана, не може остварити право на обнову овог објекта на основу овог закона.

Досадашњи став 3. постаје став 5. и завршава се ставом којим прихватамо критеријуме за спровођење обнове објекта из става 1. и 2. овог члана, утврђују се државним програмом обнове.

Захваљујем се."

Почетна

Вести

О нама

Организација

Мултимедија

Контакт